ACS Schools, MGS & HCI
27 Jul 2017, Tête-à-Tête @ TCTF
lbkm-1
Tête-à-Tête @ TCTF: LBKM, NAFA,...
31 Oct 2016, Tête-à-Tête @ TCTF
yap-su-yin-tete-a-tete
Tête-à-Tête: ACS Schools, MGS, HCI...
8 Jul 2016, Tête-à-Tête @ TCTF
DSC_3956
“More Than Words (2015)”...
30 Apr 2015, More Than WordsTête-à-Tête @ TCTF
TeaReception_n
ACS Schools, MGS and HCI
30 Jul 2014, Tête-à-Tête @ TCTF
NP-NTU-RP-LBKM_n
NP, NTU, RP & LBKM
30 Oct 2013, Tête-à-Tête @ TCTF
AwardRecipients(aug)_n
ACJC, HCI, NAFA and SSI
6 Aug 2013, Tête-à-Tête @ TCTF
AwardRecipients_n
ACS Schools, MGS and LBKM
4 Jul 2013, Tête-à-Tête @ TCTF
ACS-MGSScholarsTea_n
ACS & MGS Scholars’ Tea
27 Jul 2012, Tête-à-Tête @ TCTF
Untitled
NTU Tan Chin Tuan Centennial...
22 Mar 2012, Tête-à-Tête @ TCTF
123