TCT_Lunch_2018_141
Tan Chin Tuan Medalist Reunion...
25 Aug 2018, Tête-à-Tête @ TCTF
Tea Reception-TKL, ACJC, ACS (Junior)
Tête-à-Tête @ TCTF 2018: ACS, MGS...
27 Jul 2018, Tête-à-Tête @ TCTF
BEN_0237
Tête-à-Tête @ TCTF 2018: China...
17 May 2018, Tête-à-Tête @ TCTF
271
Tête-à-Tête @ TCTF 2018: NTU...
17 Jan 2018, Tête-à-Tête @ TCTF
NTU and NP Tan Sri (Dr) Tan Chin Tuan Scholars.
NAFA, NTU, NP, RP & YNC
10 Nov 2017, Tête-à-Tête @ TCTF
Tête-à-Tête @ TCTF 2017: ACS, MGS...
27 Jul 2017, Tête-à-Tête @ TCTF
lbkm-1
Tête-à-Tête @ TCTF: LBKM, NAFA,...
31 Oct 2016, Tête-à-Tête @ TCTF
yap-su-yin-tete-a-tete
Tête-à-Tête: ACS Schools, MGS, HCI...
8 Jul 2016, Tête-à-Tête @ TCTF
DSC_3956
“More Than Words (2015)”...
30 Apr 2015, More Than WordsTête-à-Tête @ TCTF
TeaReception_n
ACS Schools, MGS and HCI
30 Jul 2014, Tête-à-Tête @ TCTF