NP-NTU-RP-LBKM_n
NP, NTU, RP & LBKM
30 Oct 2013, Tête-à-Tête @ TCTF
AwardRecipients(aug)_n
ACJC, HCI, NAFA and SSI
6 Aug 2013, Tête-à-Tête @ TCTF
AwardRecipients_n
ACS Schools, MGS and LBKM
4 Jul 2013, Tête-à-Tête @ TCTF
ACS-MGSScholarsTea_n
ACS & MGS Scholars’ Tea
27 Jul 2012, Tête-à-Tête @ TCTF
Untitled
NTU Tan Chin Tuan Centennial...
22 Mar 2012, Tête-à-Tête @ TCTF
NAFA-NAP-NTU-NCSS-RP_n
NAFA, NP, NTU, NCSS & RP
21 Oct 2011, Tête-à-Tête @ TCTF
ACS-MGS-HCI_n
Scholars Tea – ACS, MGS & HCI
28 Jul 2011, Tête-à-Tête @ TCTF
UM-NUS_n
UM-NUS Joint Studio Programme visit...
10 Jun 2011, Tête-à-Tête @ TCTF
DialogueOnRestorativePractice_n
Dialogue on Restorative Practice
20 Apr 2011, Tête-à-Tête @ TCTF
LuncheonNTUExchange_n
Luncheon with NTU Exchange Fellow and...
18 Jan 2011, Tête-à-Tête @ TCTF