ACS Schools, MGS and HCI
30 Jul 2014, Tête-à-Tête @ TCTF
NP, NTU, RP & LBKM
30 Oct 2013, Tête-à-Tête @ TCTF
ACJC, HCI, NAFA and SSI
6 Aug 2013, Tête-à-Tête @ TCTF
ACS Schools, MGS and LBKM
4 Jul 2013, Tête-à-Tête @ TCTF
ACS & MGS Scholars’ Tea
27 Jul 2012, Tête-à-Tête @ TCTF
NTU Tan Chin Tuan Centennial...
22 Mar 2012, Tête-à-Tête @ TCTF
NAFA, NP, NTU, NCSS & RP
21 Oct 2011, Tête-à-Tête @ TCTF
Scholars Tea – ACS, MGS & HCI
28 Jul 2011, Tête-à-Tête @ TCTF
UM-NUS Joint Studio Programme visit...
10 Jun 2011, Tête-à-Tête @ TCTF
Dialogue on Restorative Practice
20 Apr 2011, Tête-à-Tête @ TCTF