ScholarsTea_n
Scholars’ Tea
18 Aug 2010, Tête-à-Tête @ TCTF
LunchBoxFundDisbursement_n
Lunch Box Fund Disbursement Tea...
14 Jul 2010, Tête-à-Tête @ TCTF
Luncheon_n
Luncheon with Charity Leaders in...
8 Jul 2010, Tête-à-Tête @ TCTF
YARPTeaReception_n
Young Arts Reporter Project (YARP)...
17 Mar 2010, Tête-à-Tête @ TCTF
NTU_n
Tan Chin Tuan Foundation Scholars...
17 Nov 2009, Tête-à-Tête @ TCTF
NAFA_n
TCTF Scholars & Merit Award...
28 Oct 2009, Tête-à-Tête @ TCTF
ACSandMGS_n
Tan Chin Tuan Foundation Scholars...
23 Oct 2009, Tête-à-Tête @ TCTF
HCI_n
Tan Sri Dr Tan Chin Tuan Scholars...
28 May 2009, Tête-à-Tête @ TCTF
PuanSriHelene_n
Puan Sri Helene Tan Chin Tuan (MGS)
4 Sep 2008, Tête-à-Tête @ TCTF
LeeHahIngScholarReception_n
Lee Hah Ing Scholar’s Reception
11 Jul 2008, Tête-à-Tête @ TCTF
123